Kategorie

Všeobecné a obchodní podmínky


1. Obchodní a dodací podmínky se vztahují na veškerý sortiment zboží prodávaného společností Petr Lapka (dále jen "prodávající") právnickým i fyzickým osobám (dále jen "kupující").


2. Objednávka zboží se přijímá písemně nebo ústně. Obě tyto varianty jsou vždy závazné.


3. Dodávky zboží se uskutečňují následnými způsoby:
a/ dodáním zboží prodávajícím do místa určení pravidelnými rozvozy
b/ osobním odběrem v místě prodejny prodávajícího
c/ zasláním zboží na dobírku nebo převodem pomocí služby GLS
d/ prostřednictvím výdejních míst po ČR

Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží i jinými způsoby, než je zde uvedeno. Zboží je považováno za dodané, pokud je předáno kupujícímu nebo jím pověřenému zástupci, dále prvnímu přepravci v sídle prodávajícího, případně na jiném předem smluveném místě. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, včetně případné smluvní pokuty, která může být nárokována v souvislosti s opožděním platby. Do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím je zboží majetkem prodávajícího. Dodávka zboží, která nepřekračuje 1500,- Kč bez DPH, je kupujícím hrazena v hotovosti. K zakázkám se účtuje expediční poplatek ve výši 250,- Kč bez DPH, případně individuálně dle vzdálenosti. Zboží zasílané GLS se zpoplatňuje částkou 150,- Kč bez DPH. Prodávající se snaží expedovat materiál v jednom balíku, aby byly ušetřeny náklady pro kupujícího na balném. Zasílání na Slovensko se zpoplatňuje částkou 275,- Kč bez DPH za 1 ks standardního balíku při hmotnosti do 5kg, 385,- Kč bez DPH při hmotnosti do 15ti kg,  440,- Kč bez DPH při hmotnosti do 20ti kg. Balíky vyšší hmotnosti než 31kg budou účtovány tak, že za každý kg navíc uhradí zákazník 50,- Kč bez DPH. Nestandardní typy balíků se účtují dle aktuálního sazebníku přepravce. Při platbě na dobírku se připočítává poplatek 40,- Kč bez DPH. U nově registrovaného zákazníka požaduje prodávající první tři platby uhradit předem nebo hotově při převzetí. Expediční poplatek může být naúčtován i v případě nastavení speciálních prodejních cen u dané objednávky, resp. dle počtu balíků a celkové váhy zásilky.  Výdejová místa nají omezené kapacity na skladování balíků. Nejdelší max.rozměr včetně krabice je 100cm a váha max. 10kg.


4. Prodejní ceny se určují dle platného ceníku prodávajícího v den vydání zboží. Ceny v ceníku jsou uváděny bez 21% daně z přidaného hodnoty. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku bez předchozího upozornění. V případě fakturace v eurech se přihlíží k aktuálnímu kurzu v daný den dle https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/.


5. Platební podmínky jsou následující :

a/ platbou v hotovosti při dodání zboží
b/ platbou formou dobírky
c/ bankovním převodem na účet prodávajícího v termínu stanoveném prodávajícím
d/ platební kartou v místě prodejny prodávajícího v případě, že fakturovaná částka přesahuje 400,- Kč bez DPH. (Pro Vaši bezpečnost a ochranu můžete být požádáni o předložení průkazu totožnosti)

Za zaplacenou je faktura považována dnem připsání peněz na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení.


6. Výše slev je určována individuálně na základě smluvních vztahů mezi oběma stranami. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v cenových nabídkách bez předchozího upozornění.


7. Na veškeré zboží zakoupené na eshopu www.golemreklama.cz nebo www.creativefilm.cz se vztahuje zákonná záruka a reklamace jsou řešeny dle platné legislativy ČR, resp. Platné novely Obchodního zákoníku ČR. Prodávající zaručuje kupujícímu jakost a vlastnosti zboží podle údajů udaných výrobcem v době jeho předání kupujícímu. Prodávající neodpovídá za vady, ke kterým došlo vlivem nesprávného zpracování, nedbalostí nebo používáním ze strany kupujícího. Kupující je povinen reklamovat skryté vady, na které se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady mohly být zjištěny. Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně. Po obdržení reklamace kontaktuje prodávající kupujícího v zákonné lhůtě do 30ti dnů o posouzení reklamace a s návrhem jejího řešení. V případě posouzení reklamace jako neoprávněné bude zákazník vyrozuměn s přesným odůvodněním. V případě nesouhlasu kupujícího se zamítnutím reklamace se řeší případy dle platných zákonů ČR. Nedodržení reklamační lhůty ze strany kupujícího má za následek, že právo z odpovědnosti za vady je nevykonatelné a soudně nevymahatelné. Reklamovat lze pouze zboží nebo dopravné zakoupené a vyúčtované na faktuře a pouze do výše uvedené ceny. Kromě výslovně uvedeného materiálu lze reklamovat pouze jednotlivě každý vadný materiál, nikoliv všechny materiály použité při zakázce. Nelze reklamovat materiály třetích stran, ušlý zisk, vícenáklady na montáž nebo opravu, inkousty nebo jiné materiály, které jsou sami o sobě funkční.


8. Formátování deskových materiálů na požadované rozměry se provádí na strojní formátovací pile s možným prořezem +- 3mm a minimální rozměr desky je 30x30cm. PVC desky se standardně formátují od síly desky 2mm. Formátování deskových materiálů se zpoplatňuje částkou 10,-Kč/ 1ks formátování; popř.u specifických druhů formátování se kalkuluje formátování individuálně. Při odmotávání samolepicích fólií na požadované množství může také dojít k proměření +- 2% z objednané délky. U některých plotrových fólií může být dodáno požadované množství ze dvou kusů. Minimální odběrové množství je u samolepicích fólií 1bm a jeho násobky, u deskových materiálů 1ks (u formátování na požadovaný rozměr se vždy počítá odběr celé desky a to i v případě, že kupující nepožaduje odběr zbytků z řezání), u materiálů v arších 1 arch s tím, že je odběr podmíněn odběrem celého archu, a u materiálů pro digitální tisk je minimální odběrové množství celé balení, pokud není uvedeno jinak. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za vrácení zboží až do výše 20% z ceny objednaného zboží. U speciálního zboží objednávaného na konkrétní zakázku je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu plnou částku. Doporučujeme pro stejnou barvu používat pouze materiál ze stejného čísla šarže. Pokud však má být použit materiál z různých šarží, zpracovatel by měl zkontrolovat, zda případné rozdíly související se šarží nemohou ovlivnit zpracování filmů a konečný výsledek. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za atypické řezání vodním paprskem PVC, hliníkových, plexi desek. Řezání samolepicích fólií na požadovanou šíři je podmíněn odběrem zbylé části fólie v objednané šíři a za každý řez se účtuje manipulační poplatek ve výši 50,-Kč bez DPH (řezání se neúčtuje při dělení fólie na šíře uvedené v ceníku). Další případné specifické řezání zboží se řeší vždy individuálně. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy. Prodávající si vyhrazuje oznamovat na svých webových stránkách akční a slevové nabídky. Kupující má právo v době trvání slevy využít možnosti zakoupit zboží za ceny nižší o slevu uvedenou v nabídce. Slevy se nedají sčítat ani kombinovat, není-li uvedeno jinak. Zobrazované barevnosti u jednotlivých produktů na eshopu jsou orientační. Doporučujeme porovnání barev s aktuálním vzorníkem. Skladové množství na eshopu zobrazuje zásoby na centrálním skladě. Aktuální stav na prodejně se může lišit. Objednávku se naše expedice snaží zabalit do jednoho balíku. Některé druhy zboží mohou jít nadrozměrnou přepravou, a tak může dojít k navýšení částky za přepravné, která je závislá na velikosti, váze či počtu balení. Zboží se snažíme balit tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození.


9. Kupující odesláním objednávky vyslovuje souhlas s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy údaje sdělené kupujícím v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, zpracovávat pouze pro účely splnění smluvního vztahu a realizaci případných práv vyplývajících z kupní smlouvy, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky dále vyslovuje souhlas s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem sdělovat České poště, kurýrní službě GLS, PPL, Top Trans, popř. jiným spedičním společnostem za účelem doručení objednaného zboží a kontaktování kupujícího doručovatelem, a to při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu obchod@golemreklama.cz. Stejným způsobem může své údaje i měnit nebo kontrolovat.


10. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


11. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 23.3.2023 ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího a jejich platnost se ruší vydáním nových obchodních podmínek. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se řídí platnou legislativou České republiky.SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Pokud souhlasíte se zasíláním informačních e-mailů s novinkami, akcemi a speciálními nabídkami, prosím zaškrtněte svůj souhlas ZDE .